Stichting Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding
Stichting RINO Zuid staat voor Stichting Regionaal Opleidingsinstituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Ontstaan in Maastricht in 1984 om de opleiding tot psychotherapeut te verzorgen in Zuid Nederland. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een opleidingsinstituut met niet alleen diverse postacademische en duale opleidingen ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg, maar ook diverse nascholingscursussen en incompanytrajecten. Sinds 2002 is RINO Zuid gevestigd in Eindhoven, midden in haar verzorgingsgebied. Vanaf 2019 kwam daar een vestiging in Maastricht bij.


Netwerkorganisatie: samenwerking met partners voorop
RINO Zuid is een netwerkorganisatie. De realisatie van onze doelstellingen streven we na in nauwe samenwerking met onze partners. Ons netwerk biedt veel kansen en mogelijkheden om samen de geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening te versterken en te verbeteren. In onze kernbegrippen: kennis, ontmoeten en waarderen, komt dit naar voren. Kennis van de nieuwste inzichten en de manier waarop die toegepast wordt in de praktijk. Het ontmoeten van vakgenoten en met hen het gesprek voeren over het vak. En waarderen, omdat we waardering hebben voor ieders inbreng.


BIG-opleidingen zijn het hart van RINO Zuid
Het hart van RINO Zuid is ons postacademische opleidingsaanbod: De BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog en orthopedagoog generalist. Wij werken voortdurend aan het versterken van de onderlinge samenhang tussen deze opleidingen en het moderniseren van onze onderwijsvormen. Veel van onze BIG-opleidingen worden modulair aangeboden. Hierdoor is er veel ruimte voor eigen regie en zijn er tal van keuzemogelijkheden voor deelnemers en praktijkinstellingen om het traject naar wens in te richten.


Doorlopende opleidingstrajecten, nascholing, maatwerkopleidingen en trainingen
Naast BIG-opleidingen verzorgt RINO Zuid ook doorlopende opleidingstrajecten, nascholing, maatwerkopleidingen en trainingen. We kiezen hierbij voor een aanbod dat enerzijds inspeelt op de behoefte en noodzaak om professionals hun vak bij te scholen en anderzijds inspeelt op de ontwikkelingen in het vakgebied. Een voorbeeld hiervan is de post-hbo opleiding voor praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ). Wij onderscheiden ons met dit traject doordat het programma sterk gericht is op het verwerven van vaardigheden. De jeugdsector, ouderenzorg en de verstandelijk beperkten sector krijgen in onze opleidingen al jaren speciale aandacht.

Focus op wat van gedragswetenschappers wordt verwacht
Met het samenstellen en actualiseren van ons opleidingsaanbod kijken we naar wat er op dit moment verwacht wordt van een gedragswetenschapper. Wij bevinden ons namelijk in een vakgebied dat steeds verder ‘vermaatschappelijkt’. Welke kennis en vaardigheden zijn momenteel nodig? Bij het ontwikkelen van onze opleidingen kiezen we zeer nadrukkelijk voor een wetenschappelijke benadering. Ook vinden wij een wetenschappelijke attitude van onze deelnemers en professionals van groot belang.

RINO Zuid is lid van vereniging LOGO

Logo VLOGO

RINO Zuid is een van de zeven regionale instellingen die de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog uitvoeren. In 2014 hebben deze instellingen zich verenigd in Vereniging LOGO; een bestuurlijk samenwerkingsverband. Iedere regionale stichting heeft een zetel in het verenigingsbestuur. Vereniging LOGO neemt initiatieven, maar onder de vlag van VLOGO worden ook projecten uitgevoerd.

Het belangrijkste doel van Vereniging LOGO is het verbeteren van het postacademische psychologie-onderwijs in de zorg. Daarnaast streeft de vereniging naar het doelmatig gebruik van de beschikbare (financiële) middelen bij het uitvoeren van de opleidingen en van kwaliteit bevorderende activiteiten. Voor de herkenbaarheid heeft het VLOGO een eigen beeldmerk dat de gezamenlijkheid uitdrukt.

RINO Zuid is lid van GGZ Ecademy
Door de samenwerking met GGZ Ecademy wordt het door hen ontwikkeld materiaal breder toegankelijk. Via de opleidingen van RINO Zuid krijgen nu ook zorgprofessionals die werkzaam zijn bij een instelling die geen lid is van GGZ Ecademy toegang tot de e-modules.

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van inmiddels meer dan 80 ggz instellingen en scholen die samenwerken bij de scholing van (toekomstig) medewerkers in de ggz. Pijlers van de vereniging zijn: het gezamenlijk ontwikkelen van leerproducten, het faciliteren van leertechnologie en onderlinge kennisdeling rondom scholing. Kijk voor meer informatie op www.ggzecademy.nl.


RINO Zuid is lid van coöperatie Slimmer leven 2020
Naast de initiatieven vanuit Vereniging LOGO geven we in het bijzonder aandacht aan de verbinding tussen technologie en diagnostiek/behandeling binnen de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Om mee te werken aan deze relatie tussen zorg en technologie, is RINO Zuid lid van de Coöperatie Slimmer Leven 2020, een onderdeel van Brainport Zuidoost-Brabant.

De samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. De vraag naar kwalitatieve, efficiënte en betaalbare zorg groeit. Technologie stelt ons instaat om vernieuwende eHealth-concepten te ontwikkelen die mensen de regie geven over hun eigen gezondheid, de kwaliteit van leven verbeteren en zorg goedkoper maken. Dat is precies waar de Coöperatie Slimmer Leven 2020 zich sterk voor maakt: het aanmoedigen en ontwikkelen van technologische innovaties, die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. RINO Zuid draagt daar graag aan bij.